a priori / the assumption

Miecz nigdy nie jest zabójcą. To jest narzędzie w ręce zabójcy.
Seneka Młodszy, filozof (5 p.n.e - 60 n.e.)
Witaj wędrowcze!
Strona, na której aktualnie się znajdujesz poświęcona jest mojej pasji, bronioznawstwu. Już od kilku lat interesuje się dawnym uzbrojeniem, czytam artykuły i książki na ten temat. W tej dziedzinie jestem miłośnikiem amatorem. Celem tej strony internetowej jest szerzenie wiedzy bronioznawczej rozumianej interdyscyplinarnie, czyli po przez różne dziedziny wiedzy, jak np. etnografie, mitologie, symbolikę, religioznawstwo, historie, historie sztuki, archeologie.
Forma plastyczna nagłówka jest inspirowana napisami z głowni mieczy wczesnośredniowiecznych.

A sword is never a killer. It is a tool in the hands of the killer.
Seneca the Younger, philosopher (5 P. N. - 60 N. E.)
Welcome wanderer!
The page you are currently on is dedicated to my passion, weaponology. For several years, interest in the old weapons, read articles and books on the subject. In this area I am a lover of amateur. The purpose of this website is to spread the knowledge weaponology understood interdisciplinary, ie the various fields of knowledge, such as ethnographies, mythology, symbolism, religious studies, history, art history, archeology.
Plastic Form header is inspired by inscriptions of early medieval swords blade.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz